Zeszyty Gdyńskie nr 7

17 lutego 2012 r. w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni odbyła się kolejna, VII już konferencja „Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni”, organizowana co roku pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni dra Wojciecha Szczurka, z okazji rocznicy nadania Gdyni praw miejskich. Wygłoszono na niej 10 referatów, dotyczących różnych aspektów tożsamości miasta. Jako pierwszy wystąpił prof. Miron Kłusak z referatem „Obywatel wobec wizji miasta XXI wieku”. Nawiązał do współczesnych trendów cywilizacyjnych, związanych z rozwojem miast „do wewnątrz”, co wiąże się z rewitalizacją centrum. Stwierdził, że w Gdyni przestrzeń publiczną wyznacza funkcjonalność miasta i pragmatyzm mieszkańców. Mgr inż. Kazimierz Małkowski, w oparciu o własne wspomnienia, przedstawił wpływ idei skautingu na wychowanie młodzieży po II wojnie światowej na przykładzie 4 Gdyńskiej Drużyny Harcerskiej. Zwrócił uwagę na to, że polskie harcerstwo nawiązywało do idei skautingu i przykładało znaczną wagę do wychowania patriotycznego i przygotowania młodzieży do życia. Dr Michał Graban wskazał na przemiany gdyńskiej tożsamości, które zawierają się między miastem pracy a miastem zabawy. Zaznaczył, że zmianom podlegały kryteria tożsamości jednostki – niegdyś wyznaczały ją praca i wykonywany zawód, zaś współczesny człowiek przeżywa kryzys autokreacji. Istnieje różnorodność form identyfikacji – od przynależności narodowej do form zabawy, które często obecnie określają identyfikację człowieka. Nawiązując do etosu pracy, który był wyznacznikiem gdyńskiej tożsamości w okresie przedwojennym i powojennym, wskazał na przemiany po 1989 r. określające model ponowoczesności, charakteryzujący się zmierzchem etosu morskiego i tradycji stoczniowców. Czynnikiem dominującym stała się autokreatywność, związana z wyglądem zewnętrznym, miejscem zamieszkania (w jakim mieszkaniu i dzielnicy) oraz nostalgicznym podejściem do przeszłości. Mgr Michał Szafrański, w oparciu o bogatą dokumentację i pokaz multimedialny przedstawił rolę i znaczenie gdyńskich podziemi oraz schronów w systemie obrony cywilnej miasta, sugerując, że wiele z nich mogłoby być atrakcją turystyczną miasta. Ks. dr Mirosław Gawron, na podstawie archiwaliów omówił dzieje parafii rzymskokatolickich w Gdyni Cisowej, w nawiązaniu do rozwoju osadnictwa oraz przynależności diecezjalnej parafii na przestrzeni dziejów. Mgr Danuta Sadowska przedstawiła rolę i znaczenie strajków w Sierpniu 1980 r. w Gdyni, stwierdzając, że pozostają one w cieniu wydarzeń gdańskich. Wskazała na polityczne traktowanie wydarzeń 1980 r., odbiegające często od ówczesnych realiów, co powoduje swoistą mitologizację Gdańska i pomniejszanie roli Gdyni w wydarzeniach sierpnia 1980 r. Inż. Edward Weiss przypomniał historię nieistniejącego od 2003 r. Radia Gdynia, które było symbolem miasta i radiokomunikacji morskiej od 1930 r. Do zamknięcia tej legendarnej instytucji przyczynił się postęp technologiczny, który umożliwił mobilne kontaktowanie się z ludźmi na morzu i radio Gdynia przestało mieć rację bytu. Siostra mgr Daria Klich przedstawiła dzieje szkoły sióstr urszulanek w Gdyni, która powstała w 1931 r. Po II wojnie światowej wznowiła działalność, ale ze względów ideologicznych została zamknięta w 1962 r. Mgr Mariusz Hybiak pokazał fragmenty przedwojennych filmów, w których Gdynia była „głównym bohaterem”. W związku z modą na Gdynię w okresie międzywojennym, była ona inspiracją także dla twórców filmowych jako miejsce akcji. Dr Helena Głogowska nawiązała do epizodu z czasów okupacji, jakim było powstanie w 1940 r. w Gdyni Komitetu Białoruskiego, przynależność do którego stała się w okresie powojennym pretekstem do prześladowań jego byłych członków. Zaznaczyła, że jego przewodniczącym był słynny w Gdyni lekarz – Wiktor Janusz. Poza większością referatów przedstawionych na konferencji, w „Zeszytach…” znalazły się także teksty: prof. Andrzeja Chodubskiego o tradycji i wyzwaniach przyszłości w życiu kulturowym Gdyni, dra Mariusza Kardasa o Radzie Interesantów Portu w Gdyni w świetle Roczników Rady z lat 1931-1938, dra Jarosława Wąsowicza SDB o kazaniu biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego podczas obchodów Święta Morza w Gdyni 29 czerwca 1935 r., ks. dra Mirosława Gawrona o budowie pierwszej szkoły w Cisowej w 1868 r., mgr Bronisława Poźniaka o Morskim Urzędzie Celnym w przedwojennej Gdyni, mgr Piotra Szubarczyka o katyńskiej historii gdyńskiej Penelopy – Zofii Romanowskiej, prof. Grzegorza Piwnickiego o przywództwie politycznym we współczesnej armii, dra Adama Kleina o organizacjach pożytku publicznego i sprawach narodowościowych i etnicznych na Wybrzeżu Gdańskim, ks. dra Czesława Sołtysa o bezdomności jako współczesnym problemie społecznym z opisanym przykładem niesienia pomocy przez ośrodek dla bezdomnych w Gdyni-Chwarznie oraz mgr Michała Tuszyńskiego o rozwoju i stanie obecnym transportu publicznego w Gdyni. Wygłoszone na konferencji referaty oraz opublikowane teksty są dowodem, że tożsamość Gdyni kształtuje się między legendą a rzeczywistością.

News Autor Publikacje Duszpasterstwa Galeria Kontakt